Servis a opravy klimatizace

Pro zajištění maximální možné životnosti a bezproblémového provozu zařízení je nutné věnovat zařízení pravidelnou péči. Základním úkonem je čištění teplosměnných ploch, mezi které patří výparník vnitřní jednotky a kondenzátor venkovní jednotky. Dalším důležitým kontrolním úkonem, pomineme-li legislativní nařízení ohledně F-plynů a regulovaných látek, je kontrola-detekce úniku chladiva ze systému.

Provozní parametry zařízení, především je-li pravidelně kontrolováno a monitorováno, napoví, v jaké technické kondici se nachází. Mezi tyto úkony patří kontrola provozních tlaků a teplot, přehřátí par chladiva a výtlačné teploty kompresoru, jmenovitý proud kompresoru a ventilátorů. Neměli bychom opomenout ani kontrolu hlučnosti a vibrací zařízení, namrzání výparníku a potrubí, kapání vody atd. Samozřejmě předpokládáme, že zařízení je instalováno tak, jak je doporučeno výrobcem a je dodržena technologie instalace zařízení.

Nejčastější příčinou závad a zvýšeného opotřebení zařízení je špinavý kondenzátor venkovní jednotky, který nepředává do okolí tepelné zisky z vnitřní jednotky s kompresním teplem a dochází k přetěžování kompresoru a poklesu chladicího/topného výkonu. S tím souvisí i podstatné zvýšení spotřeby el. energie.

Dalším provozním nedostatkem je špinavý filtru u vnitřní klimatizační jednotky, který se projeví poklesem výkonu zařízení, namrzáním výparníku s přestřikováním kapalného chladiva až do kompresoru, který může být tímto následně nevratně poškozen. V režimu tepelného čerpadla je projev obdobný. Žádný z uvedených příkladů není pro klimatizační systém prospěšný.

Přímý vliv na spolehlivost zařízení a jeho provozní parametry má množství náplně chladiva v systému. Jeho přebytek (přeplnění systému), nebo naopak nedostatek (únik chladiva) v chladicím okruhu je škodlivý. Množství chladiva v systému lze kontrolovat přímou i nepřímou metodou. Náhlý únik chladiva se projeví téměř okamžitě s výrazným vlivem na chod systému. Pozvolný únik chladiva není ihned znatelný a na činnosti zařízení se zpočátku může projevovat nahodile.

Pravidelná profylaktická péče o zařízení prodlužuje jeho životnost, zvyšuje efektivitu a výkon, snižuje spotřebu el. energie a umožňuje předcházet závažným závadám.